Deklaracja dostępności

Urząd Miejski Powiatu Rawickiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Rawickiego Powiatowego Roweru.

Data publikacji strony internetowej: 2022-06-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-06-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W ramach strony dostępny jest również link wspomagający dostępność cyfrową, uruchamiany w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do sekcji z treścią właściwą strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Skrzypek, e.skrzypek@rawicz.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 616 49 84 wew. 422. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Miejski Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Do wejścia prowadzą schody. Dla niepełnosprawnych przed schodami zamontowany jest przycisk przywołania pracownika Biura Obsługi Klienta (BOK). Dla interesantów dostępna jest tylko przestrzeń w BOK. W celu załatwienia sprawy z danego Wydziału lub Biura przywoływana jest osoba odpowiedzialna i sprawa załatwiana jest w specjalnie wydzielonej przestrzeni na parterze budynku.

W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w sąsiednim budynku. Na parkingu przy budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek: Urząd Miejski Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, 63-900 Rawicz

Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz boczne (przejście od budynku sąsiedniego). Do wejścia głównego prowadzą schody oraz platforma dla niepełnosprawnych. Do wejścia bocznego prowadzą schody. Pomieszczenia Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz znajdują się tylko na parterze budynku, do którego prowadzą schody i platforma dla niepełnosprawnych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie zerowym budynku. Na parkingu przy budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.